Wie ben ik?

NAAM
Edith M.P. van Montfort

GEBOORTEDATUM
22 juli 1963

BURGELIJKE STAAT
gehuwd, moeder van twee dochters 
(1991, 1993)

PRIVÉ
Wilhelminapark 105,
5041 EE Tilburg

WERK
Nelson Mandelaboulevard 2,
5342 CZ Oss

TELEFOON
06 51720473

Fotograaf: Christa Romp

Waar sta ik voor?

Vol vrolijkheid en daadkracht sta ik voor goed onderwijs! Ik sta lerend, ontwikkelend en een beetje stout in mijn praktijk. Ik richt me op het bevoorwaarden van professionals in het primaire proces. Het besturen, werken, organiseren in een onderwijsorganisatie vanuit dezelfde kwaliteitscriteria van dat primaire proces, vormt mijn drijfveer.

Van dansen, fotograferen en hartelijk koken word ik blij!

Werkervaring

Januari 2024
Collega van Beleid SAAM*

Vanuit en binnen het team Mens & Onderwijs van SAAM* gaat mijn aandacht uit naar Leren en Opleiden. Het verbinden van onze netwerken, onze scholen, onze professionals op doorontwikkeling en uitvoering van SAAM* leren. 

December 2023
Collega van Bestuur SAAM*

Eindverantwoordelijk voor het SAAM* realiseren van de strategie. Bij SAAM* gaan 6500 kinderen naar 25 scholen in 5 gemeentes. Er werken zo’n 740 collega’s (525 fte), exploitatie van +/- 50 miljoen euro.
SAAM* staat! 

 • De basis van SAAM* mobiliseert in- en extern draagvlak en daadkracht
 • Wij zijn wat we zeggen. Waarde solidariteit: als eerste in Nederland ouderbijdrage afgeschaft
 • Bestuursinspectie voorjaar 2019 met als uitkomst driemaal “goed” op kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording & Financieel op orde
 • Bijdragen aan de kwaliteit van de sector: voorzitter expertgroep onderwijskwaliteit PO-raad tot 2022 + drager van bestuurlijke netwerken“ Regie op onderwijskwaliteit, the next level” & “Goed Zijn Goed Blijven”. Mede kartrekker van levehetonderwijs.nl
Januari 2018
Collega van Bestuur SKBO

CvB van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2018. 
4150 kinderen, 13 scholen, 400 collega’s (270 fte), exploitatie 20 miljoen euro. 

Gerealiseerd onder mijn verantwoordelijkheid sinds oktober 2010: 

 • Van zorgwekkende kwaliteit en financiële huishouding samen de goede perspectieven weer gemaakt. 
 • Inrichting nieuwe organisatie structuur & managementstatuut passend bij nieuwe bestuursstructuur, met resultaatverantwoorde-lijkheid bij alle professionals SKBO.
 • Expliciete in- en externe verantwoording van resultaten in managementrapportages en factsheets voor ouders
 • Volledige personele- (2013) & financiële (2014) administratie in eigen beheer genomen binnen bij onze sturingsfilosofie passende systemen
 • Professionele ontwikkeling stevige impuls gegeven door financiële investering (minimaal 1 % totale P-baten) en inhoudelijk inspirerende keuzes inmiddels uitgemond in internationale samenwerking met Coalition of Essential Schools
 • Vanuit informele samenwerking in de backoffice met Stichting OOG, door zwaar fusie traject geknokt, naar feitelijke fusie tot SAAM* 
Oktober 2010
Directeur Stichting Beroepskwaliteit Leraren

SBL 

Opgeheven onderwijscoöperatie. november 2008-oktober 2010
De Onderwijscoöperatie werd gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep.

Directeur vanaf 1 november 2008 voor vier dagen per week, verantwoordelijk voor het financieel-, personeels- en inhoudelijk beleid van de projectorganisatie. In projecten als herijking van de bekwaam-heidseisen, de ontwikkeling van het Register voor Leraren, L24 (online platform van, voor en door leraren; zie www.L24.nl), de Dag van de Leraar / Leraar van het Jaar, staat de professionele positie van de beroepsgroep van leraren centraal.

Gerealiseerd in 2009/2010:

 • professionalisering bedrijfsresultaat (meer focus in de opdracht, scherpte in de resultaten en verantwoording binnen een sluitende exploitatie)
 • Inrichting van projectteam én opstart Europees Aanbestedings-procedure voor de bouw van het Register van Leraren 

Fontys

Één dag per week projectopdrachten voor Fontys Hogescholen. Zoals een onderzoek naar krachtenbundeling van de Limburgse pabo’s van HS Zuyd en Fontys tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de pabo- opleidingen kijkend naar de totale educatieve infrastructuur van pabo tot masteropleiding. Dit alles in relatie tot de vraag van werkveld, de schoolbesturen. De nieuwste Pabo (van Zuyd en Fontys samen) is een feit. 

Augustus 1996
Opleider, Onderwijscoördinator, Directeur Fontys Pabo Tilburg

Fontys biedt ruim 200 voltijd- deeltijd en duale opleidingen aan op hbo-bachelor niveau. 
Directeuren – rechtstreeks resulterend onder de CvB – vervullen een sleutelfunctie binnen de resultaatgerichte kennisonderneming die Fontys wil zijn. Het hoofdbestanddeel van deze functie heeft betrekking op onderwijskundig leiderschap, het managen van talenten en het ondernemerschap.

Fontys PABO Tilburg, destijds 780 studenten, 50 medewerkers, exploitatie van 4,4 miljoen euro. Directeur: verantwoordelijk voor het financieel, personeels- en onderwijs- en kwaliteitsbeleid van deze hogeschool.

 • Uitvoering: (zoals ongestoord verloop, kleine kwaliteit e.d.) en innovatie van het onderwijs, de marketing én de ontwikkeling en uitvoering van de marktgerichte taken.
 • Kwaliteit: verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het onderwijs tegen genormeerde kosten en marges en derhalve voor een sluitende exploitatie. Realiseren van marktgerichte taken die winstgevend én in synergie te houden zijn met het onderwijs.
 • Organisatie: verantwoordelijk voor de samenstelling, taakstelling en het functioneren van de resultaatverantwoordelijke teams als klantgerichte organisatieonderdelen.

Naast de reguliere resultaten betreffende onderwijs en de totale bedrijfsvoering en structurele verbetering van de exploitatie werd er onder mijn verantwoordelijkheid het volgende gerealiseerd:

 • Succesvolle accreditaties
 • Fontysbreed de hoogste student- en medewerkertevredenheid
 • (Verkorte) deeltijdopleiding ontwikkeld
 • Externe oriëntatie geformaliseerd in:
  • succesvolle convenants en samenwerkingscontracten met de meeste besturen PO in de omgeving (OIS)
  • participatie in landelijke projecten als cultuureducatie en techniek
  • ontwikkeling opleidingsprogramma Didactische Bekwaamheid voor het HBO voor zakelijke dienstverlening (ZD); binnen en buiten Fontys
  • uitbreiding van portfolio ZD activiteiten onderwijs en onderzoek
Oktober 1992
Opleider Academie voor Beeldende Vorming Fontys

Eerstegraads docentenopleiding tekenen, handvaardigheid, textiel.

 • docent pedagogiek, psychologie, onderwijskunde in diverse jaren
 • lid vakgroep onderwijskunde en als zodanig intensief betrokken bij de ontwikkeling en legitimering van het curriculum 

 

1991 - 1997
Stichting Leerplan Ontwikkeling

Diverse contractactiviteiten ten behoeve van expressieactiviteiten in het PO: beoordelaar, corrector, redacteur en auteur van uitgegeven lessen <<

Augustus 1985
Leraar Basisonderwijs Jan Ligthartschool Rendierhof

groepsleerkracht groepen 1/2, 4 en 5 en schoolpracticumdocent voor diverse opleidingen, coördinator beeldende vakken

Nevenactiviteiten

April 2023 – heden 
Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg
OGT verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voor ruim 13.000 jonge mensen. Daarnaast bieden zij volwassen onderwijs (vavo), educatie en een uitgebreid cursusaanbod..

September 2022–  heden 
‘Baas’ van “Onderwijsdinges,
#bureau voor belangrijke zaken”
Als ZZP faciliteer ik anderen om tot de kern van kwaliteit te komen en ben ik o.a. opleidings-docent in trajecten van Onderwijsmens en het Nivoz

September 2021 –  heden 
Lid evaluatie & monitorcommissie VTOI-NVTK. O.l.v. Marlies Honingh in opdracht van het bestuur realiseert de commissie een benchmark om de kwaliteit van toezicht in onderwijs en opvang te verhogen. 

juli 2014 – juni 2023 
Lid Raad van Toezicht I-pabo (renumeratiecommissie, en commissie onderwijs) Hogeschool iPabo is een interconfessionele monosectorale hogeschool die zich richt op het opleiden van leraren primair onderwijs. Bacheloropleidingen, post HBO- en masteropleidingen en onderzoek richten zich op de professionele ontwikkeling van leraren en leidinggevenden

mei 2016 – oktober 2020
Lid Raad van Commissarissen Kinderopvangroep Kinderopvang holding voor Kinderstad, Sterre, Kindercrèche, Kinderopvang Thuis en Horizon.

augustus 2008 – november 2018
Lid Raad van advies 2College 2College is een brede scholengemeenschap voor VMBO,HAVO, VWO met verschillende locaties in Tilburg e.o. De RvA spreekt een paar maal per jaar met de directie over de  0ntwikke-lingen in het onderwijs en de scholen van 2College; zie www.2college.nl; vanuit hier ook lid van de ledenraad van OMO > sinds 2022 tot heden ben ik plaatsvervangend voorzitter  van de ledenraad van OMO 

januari 2008 – februari 2011 Secretaris bestuur museum Scryption Het Scryption is een interactief museum dat schrifte- lijke communicatie op allerlei manieren belicht; zie www. scryption.nl. Museum is per 02 11 wegens stopzetten subsidie gesloten.

december 2005 – november 2008
Lid bestuur Johan Stekelenburg Stichting Dit bestuur zet in op het creëren van kansen voor kansarme Tilburgse kinderen. Enerzijds door het werven van fondsen anderzijds door organiseren van projecten voor deze kinderen.

september 2006 – november 2010
Lid schoolbestuur (RvT sinds 08 10) Tangent, portefeuilles kwaliteits-zorg & onderwijs Tangent, palet van basisscholen en peuterspeel-zalen, is een stichting voor primair onderwijs. Onder Tangent ressorteren 15 basisscholen en 3 peuterspeelzalen in Tilburg e.o. 

Opleiding en professionalisering

>> Voortdurende professionele ontwikkeling

Mijn eigen ontwikkeling binnen, aan de randen en welbewust ook bui-ten mijn ‘vakgebied’ realiseer ik door ener-zijds deel te nemen aan formele activiteiten: Masterclasses & studie-dagen van ResearchED tot authentiek spreken. Ik bestudeer onder-zoeken / rapporten van onderwijsraad, inspectie. Van Karen Heij, Eddie Denessen, SER/Kim Putters etc. en ga met hen in gesprek in voor-bereiding op activiteiten voor SAAM*, Leve het Onderwijs. Waarbinnen we ook volop met we-tenschappers samen-werken.  Anderzijds eigen ik mij onbekende dossiers toe door er resultaatverantwoorde-lijkheid voor te nemen. Ik verzorg regelmatig workshops / lezingen en werk mee aan podcasts o.a. voor PO-raad, Inspectie, collega besturen, op het gebied van zelfevaluatie & audit en lefvolle onderwijsontwikkeling. Informeel leren realiseer ik door en met de contacten die ik o.a. via X opdoe. Ik organiseer en/of neem deel aan Tweetups met collega’s binnen en buiten mijn vakgebied, participeer in Linked-in groepen, maak nieuwe en onderhoud mijn netwerken.

>> Leergang antropologische teambegeleiding

kalenderjaar 2022

Facilitatie leergang met
dialoogvormen uit de hele wereld met corporate antropologie als uitgangspunt. 

>> Master course Toekomstbestendig Onderwijsbestuur (Tias Business School)

september 2017 – mei 2018

Krachtige ‘update’ (vanuit wetenschap en praktijkinzicht) voor de toekomstgerichte onderwijsorganisatie

>> Master course Management of Education

(Tias Business School)

Diploma – september 2005

Drie modules (strategisch management, marketing en onderwijsinnovatie) uit de MME in de vorm van een Master Course voor Fontys directeuren. 

>> MDP (Management Development Programma)

Diploma – mei 2000

Interne training Fontys voor managementpotentials.  Onderwijskundig leiderschap, resultaatverantwoordelijke teams, begroting en  bedrijfsvoering waren o.a. de onderwerpen.

>> Onderwijskunde

Diploma – augustus 1995

Universiteit Utrecht, afgestudeerd op een vrij tracé. Constructie van leerpakketten, opleidingsdidactiek, management van onderwijsver-andering en bedrijfsopleidingen waren modulen in dit tracé.

>> Hoger Kader Pedagogiek

Diploma – januari 1990 Professionaliseringscomponent: Opleidingstechnologie

 
>> MO-A Pedagogiek 

Diploma – juni 1985 Differentiatie onderwijskunde

>> Pedagogische Academie 
Diploma – mei 1985
>> H.A.V.O.

Diploma – mei 1982